اصل سوم

اصل سوم
بهمن 23, 1398
536 بازدید

اصل سوم : نفس مدبر و مقوم بدن طبیعی در ناسوت است . نفس مدبر و مقوم بدن مثالی در  برزخ است. بدن طبیعی ، مرتبه و شأنی از شئون نفس است. در عالمِ ماده چشــم و گــوش و بقیــه اعضا به برکت نفس ادراک دارند. میت، اعضا و جوارح دارد ، نفــس را ندارد […]

اصل سوم :

نفس مدبر و مقوم بدن طبیعی در ناسوت است .
نفس مدبر و مقوم بدن مثالی در  برزخ است.

بدن طبیعی ، مرتبه و شأنی از شئون نفس است.

در عالمِ ماده چشــم و گــوش و بقیــه اعضا به برکت نفس ادراک دارند.

میت، اعضا و جوارح دارد ، نفــس را ندارد .

بدن بدون نفس ، جماد است .

بدن مثالی هم ، مرتبه و شأنی از شئون نفس است .

مالکیت نفس نسبت به بدن ، مالکیتی حقیقــی است.

مالکیت بردو قسم است: اعتباری و حقیقی.

اعتباری  :
مالکِ خانه و ماشین ، که بایک امضا مال کس دیگه میشود . یا پدر و مادر ، فرزندشان را از دست میدهند، نمیتوانند او را نگه دارند .

حقیقی  :
ممــلوک از ملک او در نمیرود. هستی و وجود ممـــلوک ، از آن اوست .

برچسب‌ها:, , , , ,