تمثل اعمال درروایات:

تمثل اعمال درروایات:
مرداد 2, 1398
560 بازدید

ترجمه وشرح حدیث : ده طائفه از امت من به صورتهای گوناگون محشور میشوند همانا خداوند این ده گروه را از مسلمانان دیگر ممتاز نموده و صورتهایشان مبدل به صورتی دیگر می گردد ، بعضی به صورت میمون و بعضی به صورت خوک و بعضی جسمشان وارونه، پاهایشان بالا و صورتشان بر زمین کشیده میشود […]

ترجمه وشرح حدیث : ده طائفه از امت من به صورتهای گوناگون محشور میشوند

همانا خداوند این ده گروه را از مسلمانان دیگر ممتاز نموده و صورتهایشان مبدل به صورتی دیگر می گردد ،

بعضی به صورت میمون و
بعضی به صورت خوک و
بعضی جسمشان وارونه،
پاهایشان بالا و صورتشان بر زمین کشیده میشود
و بعضی کور و متحیّر
( نابینا با تردید مسیر را طی میکند )
و بعضی کرولال
و بعضی زبانهای خود را میجوند
پس چرک از دهانهایشان جاری میشود
به گونهای که اهل محشر از بوی بد آنها منزجر میشوند.

و بعضی دستها و پاهایشان بُریده
و بعضی بر شاخه های آتش آویزان
و بعضی عفونتشان از مُردار شدیدتر
و بعضی لباسهایی از مس گداخته بر تن دارند در حالی که به بدنشان چسبیده است.

امّا آنهایی که بصورت میموناند، سخنچینان ، تهمتزنندهها می باشند؛

و آنهایی که بصورت خوک محشور میشوند،
حرام_خواران هستند؛
(آلودگی و طهارت براشون فرقی ندارد )

و آنها که وارونه محشور میشوند، رباخواران هستند؛

و آنها که کورومتحیّرند،
#قضاتودادستانهائی هستند که به ناحقّ_حکم کرده اند؛

و آنها که کرولال میباشند،
کسانی هستند که به اعمال خودمغرورند؛

و آنها که زبانهایخودرامیجوند،
عالمانودانشمندانی هستند که به علمشانعملنکرده اند؛

و آنها که دستوپاهایشانبریده است، کسانی هستند که همسایگانخودرااذیّت کرده اند؛

و آنها که بر شاخههائیازآتشآویزان هستند
کسانی هستند که سعایتوسخنچینیمردم، نزد حاکمان کرده اند.
( آنهایی که پیش قدرتمندان سلاطین سردمداران مملکت پشت دیگران بدگویی می گویند تا مجذوب آنها شوند )؛

و آنها که از مردارمتعفّن ترند، کسانی هستند که از شهواتولذّتهایحرام کامیاب شده و حقوق واجبه مالی خود را نپرداخته اند؛

و آنها که لباسشان ازمسگداخته و به بدنشان چسبیده است، کسانی هستند که اهلکبروفخر_فروشی بر دیگران بوده اند.
(خودشان را یک سر و گردن از دیگران بالاتر میدانند)