راه کشف و شهود باز است اما شرایطی دارد، که ما بتوانیم به عالم مثال دست پیدا کنیم

راه کشف و شهود باز است اما شرایطی دارد، که ما بتوانیم به عالم مثال دست پیدا کنیم
اسفند 5, 1397
716 بازدید

راه کشف و شهود باز است اما شرایطی دارد، که ما بتوانیم به عالم مثال دست پیدا کنیم . باهم این شرایط سه گانه را در میان میگذاریم . ➖جناب آقای قیصری ، قبل از ورود به شرح فصوص الحکم ابن عربی، دوازده مقدمه بیان کرده‌اند که حضرت آقا می‌فرمایند . ➖اگر کسی تمام این […]

راه کشف و شهود باز است اما شرایطی دارد، که ما بتوانیم به عالم مثال دست پیدا کنیم .
باهم این شرایط سه گانه را در میان میگذاریم .

➖جناب آقای قیصری ، قبل از ورود به شرح فصوص الحکم ابن عربی، دوازده مقدمه بیان کرده‌اند که حضرت آقا می‌فرمایند .
➖اگر کسی تمام این دوازده مقدمه را خوب هضم کند، تمام عرفان نظری را در اختیار دارد.

➖مانند دوازده مقدمه فیض که ابتدای تفسیر صافی آمده است با مطالعه آن تمام مبانی تفسیری قرآن دستش است .

➖قبل از تفسیر ابتدا به مبانی تفسیر رجوع کنید،
مانند چهار عمل اصلی ریاضی جمع تفریق ضرب و تقسیم اینها مبانی ریاضی است . قبل از ورود به ریاضی باید اینها را آموخت نمی‌شود بدون اینها وارد شد
➖اینها پایه است تفسیر هم بدین‌گونه است . این دوازده مقدمه جناب آقای فیض را پیش استاد کارکشته ای بخوانید .

اما بدانید همه چیز فقط با مطالعه و ترجمه خواندن درست نمی شود.

بنای ما این باشد کم بخوانیم اما خوب بخوانیم بعضیا دلخوشی به داشتن کتاب ها و قفسه های کتاب هایشان دارد خوب نیست.