فرمان بهشت

فرمان بهشت
مرداد 5, 1398
601 بازدید

سپس چون خدا به سوى بهشتش فرمان دهد، تمثال به او گوید: تو را مژده باد، زیرا خداى عزوجل دستور بهشت برایت صادر فرمود، مؤمن گوید: تو كیستى خدایت رحمت كندكه از هنگامیكه از قبر بیرون آمدم هموراه مرا مژده دهى و در میان راه انیس من بودى و از پروردگارم بمن خبر دادى؟ تمثال […]

سپس چون خدا به سوى بهشتش فرمان دهد،

تمثال به او گوید:
تو را مژده باد،
زیرا خداى عزوجل دستور بهشت برایت صادر فرمود،

مؤمن گوید:
تو كیستى خدایت رحمت كند
كه از هنگامیكه از قبر بیرون آمدم
هموراه مرا مژده دهى
و در میان راه انیس من بودى
و از پروردگارم بمن خبر دادى؟

تمثال گوید: من آن شادى هستم كه در دنیا به برادرانت مى رسانیدى،

من از آن شادى آفریده شدم تا تو را مژده دهم و دلدار ترس تو باشم.