فعل روزه گرفتن

فعل روزه گرفتن
شهریور 23, 1398
619 بازدید

و اما من خاف مقام ربه مقام ، مقام قضاوت و صدور حکم و حساب و کتاب است ، نه خود رب از همنشین فاسد خود ، از او بترس نه خدا، و هــــو فــعـلــک ‌ آقا براین جمله خیلی تاکید دارند. فعل ، روزه گرفتن دولا راست شدن پیشانی بر خاک گذاشتن در ماه […]

و اما من خاف مقام ربه
مقام ، مقام قضاوت و صدور حکم و حساب و کتاب است ، نه خود رب

از همنشین فاسد خود ، از او بترس نه خدا،

و هــــو فــعـلــک ‌ آقا براین جمله خیلی تاکید دارند.

فعل ، روزه گرفتن دولا راست شدن پیشانی بر خاک گذاشتن در ماه مبارک و خوردن نیاشامیدن قرآن خواندن، اینها بوده است اما باطن این افعال است که در قیامت به صورت همنشین من درآمده است.