معرفت نفس

معرفت نفس
مرداد 7, 1398
581 بازدید

آن كه از صحيفه نفس خود آگاهى ندارد، از كدام كتاب و رساله طرفى مى بندد؟! آن كه گوهر ذات خود را تباه كرده است، چه بهره اى از زندگى برده است؟! آن كه خود را فراموش كرده است، از ياد چه چيز خرسند است؟! آن كه به هر آرمان است، ارزش او همان است. […]

آن كه از صحيفه نفس خود آگاهى ندارد، از كدام كتاب و رساله طرفى مى بندد؟!

آن كه گوهر ذات خود را تباه كرده است، چه بهره اى از زندگى برده است؟!

آن كه خود را فراموش كرده است، از ياد چه چيز خرسند است؟!

آن كه به هر آرمان است، ارزش او همان است.

آن كه خداى را انكار دارد، منكر وجود خود است.

آن كه حق معرفت به نفس روزي اش شده است، فيلسوف است، چه اينكه فلسفه، معرفت انسان به نفس خود است و معرفت نفس، ام حكمت است.