مکاشفات با سه معیار

مکاشفات با سه معیار
مرداد 5, 1398
620 بازدید

در مکاشفات صادقه ای که با سه معیار گفته شده همخوانی دارد ، دو صورت دارد ، مطابق واقع در خارج باشد.یا مطابق نباشد که سر در نمیاریم. باید به استاد رجوع شود ، تا مارا مطلع به واقع کند ، که عین او محقق میشود یا باطن او محقق میشود .

در مکاشفات صادقه ای که با سه معیار گفته شده همخوانی دارد ،
دو صورت دارد ،

مطابق واقع در خارج باشد.
یا مطابق نباشد که سر در نمیاریم.

باید به استاد رجوع شود ،
تا مارا مطلع به واقع کند ،
که عین او محقق میشود
یا
باطن او محقق میشود .