نور الهی

نور الهی
شهریور 23, 1398
869 بازدید

مصداق آیه ۱۰ سوره انفطار ، و إن علَیکم لَحـٰفظین . حافظین یعنی شما هم محافظ دارید اما از جنس کراماً کٰتبین ، موجودات گرامی نزد باری تعالی کارشان کتابت است. یعلمون ماتفعلون ،ما موصوله چیزی را باقی نمیگذارد ، میدانند … این آیات برای ما شـهـــود می آورد . و إنّ لکلّ حسنة ثوابا، […]

مصداق آیه ۱۰ سوره انفطار ، و إن علَیکم لَحـٰفظین .

حافظین یعنی شما هم محافظ دارید اما از جنس کراماً کٰتبین ، موجودات گرامی نزد باری تعالی کارشان کتابت است.

یعلمون ماتفعلون ،ما موصوله چیزی را باقی نمیگذارد ، میدانند …

این آیات برای ما شـهـــود می آورد .

و إنّ لکلّ حسنة ثوابا، و لکلّ سیّئة عقابا،
گناه رو به دسته کوچک و بزرگ قسمت نکنیم،

مثلا خدایا حالا مشروب و . عیب ندارد، نگاه به نامحرم عیب ندارد …

کم کم جمع میشود و مانع دریافت نور الهی می شود .

و لکلّ أجل کتابا، من و شما نمیدانیم کی و چگونه و کجا ؟ بهتر که نمیدانیم ظرفیت دانستنش رو هم نداریم.

از اینجا به بعد حدیث شاهد اصل اول است ، در تجسم اعمال .