اسفند 5, 1397
228 بازدید

عده ای می گویند: راه کشف و شهــود بسته است ، اما راه آن باز است . برای فهمیدن کشف و شهـــود ، باید با عــالم ” مثال ” خوب آشنا شد ، تا بدانیم منشــاء کشف و شهود کجاست. درادامه به عالم مثال میبردازیم….. عالم مثال دو قسم است . ➖ مثال متصل ، […]

عده ای می گویند: راه کشف و شهــود بسته است ، اما راه آن باز است .

برای فهمیدن کشف و شهـــود ، باید با عــالم ” مثال ” خوب آشنا شد ،

تا بدانیم منشــاء کشف و شهود کجاست.

درادامه به عالم مثال میبردازیم…..
عالم مثال دو قسم است .

➖ مثال متصل ،
مثال مقید
خیال متصل ،
هر سه یک معناست.

➖ مثال منفصل
مثال مطلق
خیال مطلق
هر سه یک معناست.

مثال متصل:

🔹از لفظ آن مشخص است،
🔸متصل به خودمان است.
🔹 همان عالم خیال ماست .
مثال👈 ما موجوداتی که در خیال داریم ماده ندارد مقدار دارد مثالی هستند.

🔸اگر کوهی از طلا را در خیال خود تصور کنید ،
🔹تصور در خیال همان و تحقق در خیال همان.
🔸در خارج کوه طلا نداریم .
🔹البته خیال از خارج کمک می گیرد، کوه را در جاده دیده و طلا را قبلا دیده .

❌در این عالم خطا راه دارد ، که مریوط به خودمان است .