آرشیو

با هر حیاتی ، موتی است

با هر حیاتی ، موتی است

شهریور 23, 1398

و إنّ مع الحیاة موتا، نفرمود بعد الحیاة ، موتا. با هر زندگی موتی است . و إنّ مع الدّنیا آخرة ، دنیا وآخرت از هم جدا نیستند معیت دارند، اینطور نیست که آخرت بعد این دنیا باشد،دنیا یک طرف و آخرت گوشه دیگر عالم، بلکه آخرت باطن این دنیاست. و إنّ لکلّ شی ء […]

نور الهی

نور الهی

شهریور 23, 1398

مصداق آیه ۱۰ سوره انفطار ، و إن علَیکم لَحـٰفظین . حافظین یعنی شما هم محافظ دارید اما از جنس کراماً کٰتبین ، موجودات گرامی نزد باری تعالی کارشان کتابت است. یعلمون ماتفعلون ،ما موصوله چیزی را باقی نمیگذارد ، میدانند … این آیات برای ما شـهـــود می آورد . و إنّ لکلّ حسنة ثوابا، […]