پاسخ امیرالمؤمنین علیه السلام به یک اعرابی، در مورد “وحدانیت خداوند”