آرشیو

شرح کتاب انسان در عرف عرفان_ تمثلات و القائات علامه

شرح کتاب انسان در عرف عرفان_ تمثلات و القائات علامه

بهمن 6, 1398

تمثلات و القائاتی  که در دوران جوانی برای حضرت علامه روی داده است، تعبیر به شکارهایی است که در اثر ریاضات شرعی داشته اند. چند واقعه ی گفته شده تمام تمثلاتی نیست که برای ایشان روی داده است ایشان تا می توانستند کتمان می کردند و می کنند . اینها را می گویند تا به […]