آرشیو

نفس، مُدرِک کلیات

نفس، مُدرِک کلیات

مهر 21, 1400

نفس، مُدرِک کلیات هر کدام از حواس پنج‌گانه معلومات و مدرکات مربوط به خودشان را نصیب ما می‌کنند ولی این ادراکات و معلومات ما منحصر به این مُدرَکاتِ حواس ظاهری نیست؛ زیرا ما مطلب کلی را هم درک می‌کنیم؛ مثل محبت کلی این مادر به فرزند، محبت این گوسفند به بره‌اش یا عداوت و دشمنی […]

توصیه حضرت علامه

توصیه حضرت علامه

مهر 21, 1400

ذکر یک توصیه حضرت علامه حسن‌زاده (حفظه الله تعالی) می فرمایند : اگر حرف‌هایی می¬شنویم که به ظاهر بر ایمان تعجب‌آور است، فوری ردّ نکنیم، بلکه احتمال بدهیم شاید منشأ و اصلی دارد اگر چه ما سر در نمی¬آوریم؛ مثلاً اگر می‌شنویم بعضی طی الارض دارند فوری انکار نکنیم. ایشان می¬فرمود: یکی از دوستان و […]

نیازمندی متحرّک به مُحرّک و انواع حرکت

نیازمندی متحرّک به مُحرّک و انواع حرکت

مهر 21, 1400

نیازمندی متحرّک به مُحرّک و انواع حرکت مطلب دیگر این است که، هر کجا حرکت است، متحرّک هم وجود دارد و هر کجا که متحرّک است، مُحرّک نیز وجود دارد؛ چون نمی‌شود متحرّک و مُحرّک یکی باشند؛ زیرا متحرّک چیزی را ندارد و مُحرّک می‌خواهد به او اعطا کند و برای این که اعطا کند […]

آیانفس ناطقه مصداق اتحاد علم، عالم و معلوم هست؟

آیانفس ناطقه مصداق اتحاد علم، عالم و معلوم هست؟

مهر 20, 1400

نفس ناطقه مصداق اتحاد علم، عالم و معلوم نفس ناطقه که در همه حال نسبت به خود آگاه است، در همه حال عالِم به خود و عاقل به خود است و چون دانای به خود است پس معلوم و معقولِ او، خودِ او است؛ یعنی ذاتِ او برایش مکشوف و از خود باخبر است و […]

شبپره گر نور آفتاب نخواهد / رونق بازار آفتاب نکاهد…

شبپره گر نور آفتاب نخواهد / رونق بازار آفتاب نکاهد…

اردیبهشت 4, 1399

        شماها که به سوریه مشرف شدید, قبری برای یزید پیدا کردید؟ یک خانه خرابه ای را نشان میدهند و میگویند اینجا قبر معاویه است! ( معلوم نیست راست است یا دروغ…) به کجا رسیدند؟!.. آن سالی که فاجعه منا پیش آمد, جمعیت حجاج در عربستان به سه میلیون نمیرسید؛ من نمیدانم! […]