سوره مبارکه انفطار

سوره مبارکه انفطار
مهر 18, 1398
809 بازدید

مصداق آیه ۱۰ سوره انفطار ، و إن علَیکم لَحـٰفظین . ▫️حافظین یعنی شما هم محافظ دارید اما از جنس کراماً کٰتبین ، موجودات گرامی نزد باری تعالی کارشان کتابت است . ▫️یعلمون ماتفعلون ،ما موصوله چیزی را باقی نمیگذارد ، میدانند … 👈این آیات برای ما شـهـــود می آورد . ▫️و إنّ لکلّ حسنة […]

مصداق آیه ۱۰ سوره انفطار ، و إن علَیکم لَحـٰفظین .

▫️حافظین یعنی شما هم محافظ دارید اما از جنس کراماً کٰتبین ، موجودات گرامی نزد باری تعالی کارشان کتابت است .

▫️یعلمون ماتفعلون ،ما موصوله چیزی را باقی نمیگذارد ، میدانند …

👈این آیات برای ما شـهـــود می آورد .

▫️و إنّ لکلّ حسنة ثوابا، و لکلّ سیّئة عقابا،
گناه رو به دسته کوچک و بزرگ قسمت نکنیم،

➖مثلا خدایا حالا مشروب و . عیب ندارد، نگاه به نامحرم عیب ندارد …

➖کم کم جمع میشود و مانع دریافت نور الهی می شود .

▫️و لکلّ أجل کتابا، من و شما نمیدانیم کی و چگونه و کجا ؟ بهتر که نمیدانیم ظرفیت دانستنش رو هم نداریم.

➖از اینجا به بعد حدیث شاهد اصل اول است ، در تجسم اعمال .

برچسب ها رئیسیساده زیستیمحمد محمدیمعارفهمقام معظم رهبری