اندازه نگهدار که اندازه نکوست

ناگفته نماند که بدن تو شکار و سواری راهوار است، مبادا با او چنان کنیم که نه به کار شکار آید و نه تواند سوار را به جایی برساند، ره چنان رو که رهروان رفتند.

کسی به ما نگفت که شب و روز را با دانه خرما به سر بریم، در حد اعتدال بدن نیاز به تعیش دارد «کلوا واشربوا و لاتسرفوا» بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.

انسان کامل آن کسی است که حق هر صاحب حقی را اداء می کند.