شروع برخی از ادعیه با واژه ی اللهم

چرا دعا ی سحر و برخی دیگر از ادعیه با واژه ی اللهم شروع شده است؟ برای پاسخ توجه به تمثیلی بکنید:

گاهی استاد عالی مر کز علمی در طی اعلام فراخوانی، از تشکیل کلاسی در فلان رشته ی خود خبر می دهد؛ دو دسته اشخاص با این خبر مواجه می شوند:

۱) برخی که از همان ابتدا این تابلوی اعلانات را می بنند می گویند این درس برای ما سنگین است، ما اول درسهای مقدماتی را بخوانیم تا به این مرحله از دروس برسیم

۲)برخی ها که از همین ابتدا این اطلاعیه را می بینند، از شروع این درس خرسند می شوند زیرا به دنبال همچنین درس بودند.

آغاز دعا به اللهم یا یا الله نشان آن جرأتی است که بندگان در حضور با پروردگار دارند.