حدیث عنوان بصری

امام صادق علیه السلام به عنوان بصری فرمودند، علم و دانش به یادگیری نیست،بلکه نوری است در دل کسی که خدای متعال می خواهد او را هدایت کند، اگر طالب علم هستی،ابتدا بندگی حقیقی را در خود بوجود آور،و علم را برای عمل کردن بیاموز،و از خداوند فهم بخواه تا تو را فهیم گرداند