بیانات و نکات

آرشیو
تعریف انسان

تعریف انسان

انسان در علم منطق ، حیوان ناطق تعریف شده است ، یعنی جانوری گویا است. تعریف انسان در عرفان عبارت است از آن...

معرفت نفس

معرفت نفس

آن كه از صحيفه نفس خود آگاهى ندارد، از كدام كتاب و رساله طرفى مى بندد؟! آن كه گوهر ذات خود را تباه كرده است،...

مراد از عرفان از نظر علامه

مراد از عرفان از نظر علامه

در موضوع رساله معرفت ربوبی، توحید صمدی ،و توحید قرآنی است . توحیدی که خدا را جدا انسان را جدا آسمان را جدا و...

حق مؤمن بر مؤمن

حق مؤمن بر مؤمن

ابان ابن تغلب گوید: از امام صادق (ع) حق مؤمن را بر مؤمن پرسیدم، فرمود: حق مؤمن بر مؤمن بزرگتر از اینهاست، اگر...

فرمان بهشت

فرمان بهشت

سپس چون خدا به سوى بهشتش فرمان دهد، تمثال به او گوید: تو را مژده باد، زیرا خداى عزوجل دستور بهشت برایت صادر...

“طَیَّبَه”

“طَیَّبَه”

دو تعبیر دیگر در مورد کلمه ی "طَیَّبَه" شده است، بعضی آن را به روح پاک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم...

میزان مکاشفه

میزان مکاشفه

شعر و شاعری میزانی دارد به نام علم عروض. حکمت و فلسفه میزانی دارد به نام علم منطق. مکاشفاتی در بیداری صورت...

مکاشفات با سه معیار

مکاشفات با سه معیار

در مکاشفات صادقه ای که با سه معیار گفته شده همخوانی دارد ، دو صورت دارد ، مطابق واقع در خارج باشد.یا مطابق...

مراتب وجودی

مراتب وجودی

در بحث تمثلات گفته شد از مراتب وجودی خود شخص هستند. تمثلات یا مکاشفات یا مشاهدات، مانند خواب و رویا ها سه...

علامه در اصل اول میفرمایند

علامه در اصل اول میفرمایند

هر کسی مهمان سفـــره خود است.هر کسی " زرع "و "زارع" و "مزرعه " خود است. ما در طول زندگی خود،افکار و ادراکاتی...